I. INTRODUCCIÓ

II. QUÈ ÉS LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

LES 4 FASES DE LA PARTICIPACIÓ

INTRODUCCIÓ

Perquè puguem dir que la nostra ciutat és participativa, hem de tenir una cultura participativa molt interioritzada, on el moviment associatiu estigui ben consolidat i que s'afavoreixin les relacions entre els poders públics i la ciutadania. Serà necessària la voluntat política, la informació constant de tot allò que afecti directament els ciutadans o que pugui ser del seu interès i, sobretot, que hi hagi canals adequats perquè el dret de participació es pugui efectuar.

Imagen;

Aquesta guia es crea amb la intenció de ser una eina útil per a la ciutadania, il·luminant el camí cap a la participació, introduint-hi els aspectes bàsics i fonamentals perquè un ciutadà puga ser partícip de la millora dels nostres carrers, els nostres barris, el nostre municipi.

QUÈ ÉS LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

Concepte

La Participació Ciutadana ha anat instaurant-se a poc a poc en els diferents ajuntaments al llarg de la història. Els principals textos del nostre ordenament: Constitució Espanyola, Estatuts d’Autonomia, la Llei 7/85 del 2 d’abril, la Llei 57/2003 del 16 de desembre, entre altres, recullen la participació com un dret establert per als ciutadans i una obligació per als ajuntaments a l’hora d’instituir normes i òrgans per al seu exercici efectiu. Per tant, el primer que hauríem de dir sobre la Participació Ciutadana és que és un dret per als ciutadans i una obligació per a les Institucions Públiques.

Participar és presentar propostes, reivindicacions, peticions, intervenir en fòrums de debat municipal, o donar l'opinió sobre les consultes que des del consistori es plantegen. La participació pot ser individual o mitjançant associacions o col·lectius.La participació ciutadana és el motor de canvi de les societats. Necessària per millorar-les i fer sentir la ciutadania que formen part d'un projecte comú, ifa connectar les persones amb les qüestions públiques.

La participació millora la comunicació entre veïns/veïnes i institucions, fomentant el diàleg i la recerca de millores o solucions per als problemes que es comparteixen dins un nucli urbà.

En definitiva, la participació és una forma d'entendre l'organització institucional i administrativa, amb una implicació més gran per part de la ciutadania i, també, una voluntat política més gran per posar els mecanismes perquè s'aconsegueixi aquesta participació.

LES 4 FASES DE LA PARTICIPACIÓ

Els processos de participació ciutadana als municipis es desenvolupa en quatre fases ben diferenciades:

  • Accés a la info. i transparència
  • Debat ciutadà
  • Consulta ciutadana
  • Avaluació

Accés a la Informació i Transparència

La ciutadania ha d'estar informada i ha de tenir accés a la informació a cada procés participatiu. És fonamental que siguen coneixedors de l’objectiu que es persegueix durant el procés, dels mecanismes, temps o períodes de les convocatòries i tot el relatiu al procés.

És fonamental que la informació de Transparència estiga disponible i que permeta fer una anàlisi des de la realitat municipal.

La comunicació de tota aquesta informació ha de ser fluida, honesta, clara i coherent, ja que és fonamental que les persones entenguin què s'està tractant en cada moment. De la mateixa manera, és una mostra de la bona voluntat política.

Propostes i Debat Ciutadà

La deliberació col·lectiva és un pas essencial per a la qualitat democràtica, però no sols una deliberació entre representants polítics, sinó que s'ha d'estendre a la resta de la societat. Tot i això, la ciutadania ha d'estar en una posició argumentativa de qualitat, de convèncer i deixar-se convèncer per arguments raonats.

En conseqüència, és obligació de l'Administració pública que es faciliten o fomenten aquests espais de deliberació. El respecte a totes les opinions, la igualtat de condicions a l'hora d'expressar-se, la diversitat i la inclusió són aspectes bàsics que cal tenir molt en compte en cada procés participatiu.

Un element molt important d'aquest procés de deliberació ciutadana és la presentació i la defensa de propostes. Aquestes propostes podran ser sotmeses a un procés de verificació i validació per part de tècnics municipals per revisar-ne la viabilitat tècnica. I també podran rebre suports ciutadans per tal de reduir el nombre d'alternatives que es sotmeten posteriorment a Consulta.

És important assenyalar que en aquesta fase no es busca el consens definitiu, sinó que es recolliran totes les dades perquè els representants polítics, o els ciutadans dins un procés de Consulta Ciutadana, acaben prenent una decisió final completa i tan encertada com sigui possible.

Consulta Ciutadana

Amb tota la informació i després de la deliberació necessària per prendre una opinió formada, es sotmeten a consulta dels ciutadans les diferents opcions. Per això caldrà comptar amb un sistema que garanteix els drets de participació de tots els ciutadans. Per això cal verificar el dret de vot, l'anonimat, el compliment de les normes de participació, un home un vot, i la capacitat de revisió dels resultats.

Avaluació

Després del procés, els resultats que s'obtinguen al procés participatiu s'han de compartir amb la ciutadania. I s'ha d'elevar al Ple Municipal per aprovar-lo formalment.

Aquesta fase és fonamental, perquè és una manera de fer sentir les persones participants que han estat escoltades i, per tant, que el seu temps ha estat ben invertit i, segur, que els motiva a participar en futurs processos participatius. D'aquesta manera, les idees/propostes es legitimen.